Sklep
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności OICOVO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

- jest polityką bezpieczeństwa danych osobowych, potwierdzającą realizację obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) oraz w zgodzie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

- jest realizacją obowiązku informacyjnego w możliwie zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

 1. Tożsamość administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest OICOVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 96/12, 44-117 Gliwice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe w rejestrze przedsiębiorców za numerem KRS: 0000863927, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 9691643589 oraz widniejący w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 387248510 (dalej „OICOVO”) oraz Kolorky.cz s.r.o., z siedzibą: Plzeňská 697, 349 01, Stříbro, REGON: 055 91 619, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilznie, sekcja C, 33534 (dalej „Kolorky”, oba podmioty łącznie zaś dalej jako „Współadministratorzy”)

prowadzący witrynę internetową pod adresem https://www.kolorky.pl/ (dalej: „Strona”) oraz Sklep Internetowy pod adresem https://www.kolorky.pl/sklep (dalej: „Sklep”).

2. Dane kontaktowe administratora danych

Możesz skontaktować się z Współadministratorami w następujący sposób: w formie pisemnej (tradycyjnej) – na adres siedziby OICOVO lub Kolorky, poprzez korespondencję e-mail: jestesmy@kolorky.pl lub telefonicznie: +48 517 141 485.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

          a) Złożenie zamówienia, zawarcie oraz wykonanie umów

Funkcjonalność Sklepu umożliwia zawarcie prawnie wiążącej umowy lub umów sprzedaży. Zawarcie umowy wymaga podania imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu e-mail. Jeśli zawarcie umowy ma nastąpić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezbędne jest podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Oczywiście, podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Producentem jest Kolorky, OICOVO, jako dystrybutor produktów Kolorky na rynek Polski, jest upoważnione do zawierania umów w imieniu i na rzecz Kolorky.

Przetwarzanie powyższych danych następuje w celach: zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wystawienia stosownych dokumentów rachunkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wykorzystania wystawionych dokumentów rachunkowych i księgowych na cele podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w tym ostatnim przypadku cel archiwalny i statystyczny jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Współadministratorów.

Przetwarzanie danych w związku ze złożeniem zamówienia, zawarciem oraz wykonaniem umów za pośrednictwem Sklepu będzie trwało przez czas wykonania umowy, aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z jej tytułu, który to termin może różnić się w zależności od tego, czy zawarta umowa pozostawała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek przechowania dokumentów sprzedażowych może wynikać również z przepisów prawa powszechnego (np. prawa podatkowego). Po upływie okresu (okresów) przedawnienia, dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Przed upływem terminu przedawnienia roszczeń oraz przed upływem terminów wynikających z obowiązków nałożonych na Współadministratorów przepisami prawa powszechnego (np. prawa podatkowego), nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych, usunięcia oraz sprostowania tych danych. Prawo sprzeciwu przetwarzania danych oraz żądanie usunięcia danych przysługuje natomiast po upływie tych okresów, gdy przetwarzanie danych następuje w celach archiwalnych i statystycznych.

          b) Kontakt ze Współadministratorami

W przypadku kontaktu z Współadministratorami lub jednym z nich (zarówno w formie e-mail jak i drogą tradycyjną), udostępnione są dane podane przez osobę kontaktującą się (np. imię i nazwisko, adres nadawcy, adres e-mail, inne dane wskazane w korespondencji). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i zrealizowania jego celu. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest zgoda na przetwarzanie danych wynikająca z faktu zainicjowania kontaktu ze Współadministratorami lub jednym z nich (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Po zakończonym kontakcie, przetwarzanie podanych danych usprawiedliwione jest celem archiwizacji na potrzeby ewentualnego wykazania jej przebiegu w przyszłości, co odpowiada prawnie uzasadnionemu interesowi Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli kontakt następuje przed zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu w sprawach z nią związanych, podstawą przetwarzania takich danych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Archiwizacja korespondencji, jeśli następuje, trwa przez czas uzasadniony nadrzędnym interesem Współadministratorów, który może polegać np. na przedstawianiu faktów ujawnionych w korespondencji jako obrony przed roszczeniami, zarzutami i oskarżeniami osoby kontaktującej się. Można domagać się przedstawienia zarchiwizowanej korespondencji oraz jej usunięcia, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie nadrzędny interes Współadministratorów.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty niż Współadministratorzy, z usług których korzystają Współadministratorzy przy okazji przetwarzania danych na Stronie lub Sklepie oraz przy okazji wykonywania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. Mogą to być podwykonawcy lub współpracownicy, którzy będą współdziałali ze Współadministratorami przy wykonaniu umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, lub podmioty, które świadczą na rzecz Współadministratorów lub jednego z nich usługi wspierające działalność Strony lub Sklepu (np. podmiot prowadzący księgowość). Współadministratorzy w takich wypadkach powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie podmiotom stosującym odpowiednie środki ochrony i standardy wymagane przepisami prawnymi. W przypadku korzystania z usług lub narzędzi dostawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, standardy bezpieczeństwa danych osobowych przyjęte przez te podmioty będą odpowiadały przepisom RODO.

5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.  

6. Uprawnienia wynikające z RODO, wdrożone w ramach niniejszej Polityki Prywatności do przedsiębiorstw Współadministratorów

Współadministratorzy gwarantują realizację uprawnień wynikających z RODO w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane przepisami RODO, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w tych przepisach. Uprawnienia te polegają na: prawie dostępu do danych osobowych, prawie do sprostowania danych osobowych, prawie do usunięcia danych osobowych, prawie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie wszystkie mają charakter bezwzględny, a ograniczenia tych uprawnień wynikają z przepisów RODO i zostały również opisane przy okazji omówienia poszczególnych celów przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych aktualizuje się w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów. Współadministratorzy zastrzegają również, że w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło w czasie przed jej skutecznym wycofaniem.

W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia przez Współadministratorów lub jednego z nich przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Uprawnienia wynikające z RODO mogą być realizowane w pełnym zakresie względem każdego ze Współadministratorów z osobna, realizacja uprawnień względem jednego ze Współadministratorów jest skuteczna względem drugiego ze Współadministratorów.

7. Należyta staranność przy zapewnieniu najwyższego standardu bezpieczeństwa danych osobowych

Współadministratorzy gwarantują podjęcie wszelkich stosownych działań i środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie ochrony tych danych przed dostępem do nich osobom lub podmiotom nieupoważnionym.

8. Pliki cookies

Funkcjonalność Strony oraz Sklepu korzysta z plików typu cookies, będącymi małymi plikami tekstowymi (tekstowo-numerycznymi), przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (telefonie, komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, itp.), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne Współadministratorów (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Współadministratorzy korzystają zarówno z plików cookies sesyjnych, tzn. takich, które są usuwane z końcem sesji użytkowanej przeglądarki internetowej, jak i plików cookies trwałych, zachowywanych w pamięci urządzenia końcowego, które po ponownym wejściu na Stronę lub Sklep umożliwiają rozpoznanie przeglądarki, za pomocą której wyświetlana jest Strona lub Sklep.

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą, wyrażoną bądź poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania w użytkowanej przeglądarce internetowej, bądź przez wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies w trakcie pierwszego wyświetlenia Strony lub Sklepu. Współadministratorzy informują i pouczają, że popularne przeglądarki internetowe różnią się sposobem ustawień i zarządzaniem plikami cookies.

Współadministratorzy korzystają z plików cookies w celu zarządzania Stroną i Sklepem, poprawiania jakości zamieszczanych treści, prawidłowego wyświetlania i działania Strony i Sklepu. Dane zawarte w plikach cookies pozwalają na prowadzenie statystyk i analizy korzystania ze Strony i Sklepu, przy czym nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony lub Sklepu.

Poza plikami cookies sesyjnymi i trwałymi, o których mowa wcześniej, na Stronie mogą być wykorzystywane pliki cookies własne (tzn. pliki należące do Strony lub Sklepu) oraz pliki cookies podmiotów trzecich (takich jak Google Analytics, Facebook, Instagram).

Współadministratorzy korzystają z plików cookies do analityki (ga – pliki cookies od Google Analytics oraz pliki cookies funkcjonalne (no_popup - plik cookie ustawiany po zamknięciu pop-up z prośbą o polubienie strony na Facebookuosano - pliki cookies zapamiętujące preferencje odnośnie plików cookies, zapewniane przez menadżer Osanowoocommerce i wp-woocommerce_ - pliki cookies niezbędne do działania sklepu (przechowywanie informacji o zawartości koszyka i inne).

Współadministratorzy korzystają z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (Stany Zjednoczone), w celu tworzenia statystyk, poprawienia jakości wyświetlanych treści oraz analizowania funkcjonowania Strony i Sklepu. Współadministratorzy zachęcają to zapoznania się z polityką prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Współadministratorzy korzystają z narzędzia Osano, dostarczanego przez Osano, Inc., 3800 N Lamar Blvd, Ste 200, Austin, TX 78756, w celu optymalizacji działania Strony i Sklepu. Współadministratorzy zachęcają do zapoznania się z polityką prywatności: https://www.osano.com/legal/privacy

Współadministratorzy mogą korzystać z narzędzi lub wtyczek udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, Instagram. Wszelkie informacje z zakresu danych osobowych dostawców tych serwisów społecznościowych można uzyskać pod poniższymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Współadministratorzy wskazują, że niektóre przeglądarki domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies. Jeśli wykorzystanie plików cookies nastąpiło po wyrażeniu zgody, w każdym czasie taka zgoda może być zmieniona. Pliki cookies mogą również być usunięte z przeglądarki, a także można ograniczyć lub zupełnie wyłączyć pliki cookies. W konsekwencji przeglądarka może blokować pliki cookies lub może ostrzegać każdorazowo przed zapisaniem plików cookies na korzystanym urządzeniu. To ogranicza jednak funkcjonalność Strony lub Sklepu, a w pewnych sytuacjach i ustawieniach może zupełnie uniemożliwić korzystanie ze Strony lub Sklepu. 

Współadministratorzy wskazują, że przeglądanie Strony lub Sklepu związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona lub Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikacje, a ich celem jest wyłącznie wygenerowanie materiału pomocniczego dla celów administrowania Stroną lub Sklepem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium