Sklep
Kolorky DAY Piórka
Kolorky DAY Piórka
32,00 zł
Kolorky DAY Maziajki
Kolorky DAY Maziajki
32,00 zł
Kolorky NIGHT Jednorożce
Kolorky NIGHT Jednorożce
35,00 zł
Kolorky DAY Kwiaty
Kolorky DAY Kwiaty
32,00 zł
Kolorky DELUXE VELVET Pants
Kolorky DELUXE VELVET Pants
44,00 zł
Kolorky DAY Nature Bambusowe
Kolorky DAY Nature Bambusowe
45,00 zł
Kolorky DAY Serduszka
Kolorky DAY Serduszka
32,00 zł
Kolorky DELUXE Velvet
Kolorky DELUXE Velvet
39,00 zł
Kolorky DAY Rain & Rainbows
Kolorky DAY Rain & Rainbows
32,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 §1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://www.kolorky.pl, prowadzony jest przez Kolorky.cz s.r.o., z siedzibą: Plzeňská 697, 349 01, Stříbro, REGON: 055 91 619, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilznie, sekcja C, 33534 („Producent”), w imieniu którego działa OICOVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 96/12, 44-117 Gliwice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe w rejestrze przedsiębiorców za numerem KRS: 0000863927, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 9691643589 oraz widniejący w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 387248510 (Dystrybutor).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 §2

Definicje

1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Dystrybutora pod adresem internetowym https://www.kolorky.pl

2. Producent – Kolorky.cz s.r.o., z siedzibą: Plzeňská 697, 349 01, Stříbro, REGON: 055 91 619, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilznie, sekcja C, 33534.

3. Dystrybutor – OICOVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 96/12, 44-117 Gliwice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe w rejestrze przedsiębiorców za numerem KRS: 0000863927, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 9691643589 oraz widniejący w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 387248510

4. Klient - każdy podmiot zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu.

5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a począwszy od 1.01.2021 r. w zakresie umów zawartych po 31.12.2020 r. także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów CEIDG,

6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu i nie jest Konsumentem,

7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków zawieranej umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, ich Cena, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Umowa - umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której rodzaj uzależniony jest od rodzaju zamawianego albo zamówionego Produktu,

14. Produkt – szczegółowo opisana na stronie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą,

15. Voucher – dokument uprawniający jego okaziciela do skorzystania z oferty wskazanej w treści Vouchera na zasadach określonych w Regulaminie; przedmiot umowy sprzedaży i zlecenia realizacji usługi;

16. Cena – cena sprzedaży, wartość usługi, wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy;

17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

§3

Kontakt ze Sklepem

1. Klient może porozumiewać się z Dystrybutorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym ustępie.

a) Adres Dystrybutora dla doręczeń: ul. Toszecka 96/12, 44-117 Gliwice, Polska,

b) Adres e-mail Dystrybutora: jestesmy@kolorky.pl

c) Numer telefonu Dystrybutora: 517 141 485

2. Klient może porozumieć się telefonicznie z Dystrybutorem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00

 §4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies

 §5

Informacje ogólne 

1. Producent i Dystrybutor w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, jak również bez zakładania Konta (w trybie „gość”) po podaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia (tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.)

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług).

4. Ceny widniejące na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dystrybutora.

5. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

6. Podana cena Produktów jest obowiązująca do czasu wyczerpania limitu (Produkty limitowane) lub zapasów magazynowych.

7. Producent i Dystrybutor zastrzegają sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Sklepie, bądź wprowadzenia w nich zmian.

8. Producent i Dystrybutor dołożą wszelkich starań, aby Produkty prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Dystrybutora lub dostępnym limitem. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Dystrybutora z powodu niedostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem u Dystrybutora, Dystrybutor niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, a Umowa z Dystrybutorem uważana jest za niezawartą.

9. W przypadku Produktów promocyjnych lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów lub limitów. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Dystrybutor zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Dystrybutor zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Dystrybutor informuje w Sklepie.

 §6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

2. Warunkiem koniecznym założenia Konta w Sklepie jest zapoznanie się z treścią i pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Dystrybutora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

6. Dystrybutor może usunąć Konto Klienta, szczególnie jeśli Klient nie używa swojego Konta przez więcej niż 5 lat lub jeśli Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub niniejszego Regulaminu.

 §7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu albo wybrać opcję złożenia zamówienia bez logowania (w trybie „gość”);

b) wybrać wielkość pudełka, uzupełnić pudełko Produktem i kliknąć przycisk „Kontynuuj zamówienie”;

c) kliknąć przycisk “Dostawa i płatność”;

d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 §8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z metody dostawy dostępnej do wyboru dla danego Produktu w procesie składania zamówienia:

a) przesyłka kurierska;

b) Paczkomat InPost;

2.  W przypadku wyboru przez Klienta przesyłki pocztowej jako metody dostawy, koszty te odpowiadają kosztom powszechnych usług tego rodzaju, a klient informowany jest o ich wysokości w procesie zamówienia.

3.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) bezgotówkowo za pośrednictwem systemu Przelewy24;

b) bezgotówkowo przelewem tradycyjnym na rachunek Dystrybutora w ING Bank Śląski numer 54 1050 1298 1000 0090 8106 3506, zamówienie w tym przypadku jest obsługiwane przez Dystrybutora dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym;

4.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 §9

Ogólne zasady zawierania i wykonania Umów

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Dystrybutorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Dystrybutor potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Dystrybutora Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Dystrybutora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Dystrybutorem.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Za dzień dokonania płatności poczytywany jest dzień uznania rachunku bankowego Dystrybutora.

4. Dostawa odbywa się na następujących zasadach:

a) początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta lub terminu gotowości Produktu do odbioru liczy się od dnia uznania rachunku  bankowego Dystrybutora.

b) Produkt zostanie dostarczony niezwłocznie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia,

c) w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy lub gotowości do odbioru, wszystkie Produkty zostaną dostarczone lub  udostępnione do odbioru łącznie, po skompletowaniu całego zamówienia.

5. Producent i Dystrybutor nie są zobowiązani do osobistego wykonania świadczeń objętych Umową, ale mogą posługiwać się przy ich wykonywaniu współpracownikami i osobami trzecimi.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 §10

Vouchery

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do Umów dotyczących Voucherów mają zastosowanie zasady ogólne Regulaminu.

2. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze, uprawnia jedynie do skorzystania w terminie ważności Vouchera z oferty w nim wymienionej przez Obdarowanego, którym może być Klient lub inna osoba wskazana przez niego w procesie składania zamówienia.

3. Voucher może być zrealizowany w terminie w nim wskazanym, wyłącznie przez osobę, której dane zostaną podane w formularzu zamówienia (Obdarowany). W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana danych osoby obdarowanej, w drodze indywidualnych uzgodnień z Dystrybutorem.

4. Realizacja Vouchera następuje po zawarciu przez Obdarowanego z Dystrybutorem odpowiedniej Umowy i akceptacji Regulaminu, co nie będzie wymagało od Obdarowanego ponoszenia dodatkowych opłat.

5. Niezrealizowanie Vouchera w terminie jego ważności, oznacza rezygnację Klienta oraz Obdarowanego z wykorzystania Vouchera oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Vouchera. Klientowi oraz Obdarowanemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty. Cena Vouchera stanowi wynagrodzenie za Voucher oraz za utrzymywanie gotowości do zawarcia Umowy.

6. Wymiana Vouchera przed upływem terminu ważności możliwa jest w drodze indywidualnych uzgodnień z Dystrybutorem, z zastrzeżeniem, że:

a) wymiana na droższy Voucher może nastąpić po dokonaniu stosownej dopłaty,

b) wymiana na tańszy Voucher powoduje, że Klientowi oraz Obdarowanemu nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty,

c) wymiana na Voucher o takiej samej wartości nie wiąże się z dodatkowymi kosztami,

d) pierwotny termin ważności Vouchera nie ulega zmianie.

7. Dystrybutor ani Producent nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości przy realizacji Vouchera wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularza zamówienia, w tym w szczególności danych osobowych i kontaktowych Klienta lub Obdarowanego.

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania Vouchera z przyczyn nadzwyczajnych leżących po stronie Dystrybutora lub Producenta, w szczególności przyczyn technicznych, awarii niezbędnego sprzętu, choroby personelu, strony uzgadniają inny termin realizacji Vouchera, a jeśli nie jest to możliwe, mają prawo odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonych kosztów.

9. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość na zasadach i w terminach określonych w § 11, pod warunkiem, że przed terminem złożenia oświadczenia o odstąpieniu nie udostępniono Klientowi możliwości wcześniejszej realizacji Vouchera na podstawie wyrażonej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, poprzez zaznaczenie zgody zawierającej informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

10. Po odstąpieniu od Umowy Voucher traci ważność i nie podlega wykorzystaniu.

 §11

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Dystrybutorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się dla umów, w wykonaniu których Dystrybutor wydaje Konsumentowi Produkt będący rzecz ruchomą lub Voucherem - od jego dostarczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik,

3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Dystrybutora - dane kontaktowe Dystrybutora zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wywiera następujące skutki:

a) Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą,

b) Dystrybutor zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dystrybutora,

c) zwrotu płatności Dystrybutor dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

d) Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. W przypadku Produktu, będącego rzeczą ruchomą lub treścią utrwaloną na materialnym nośniku:

a) Dystrybutor może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

b) Konsument zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Dystrybutora podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Dystrybutora o odstąpieniu od Umowy,

c) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

a) o świadczenie usług, jeżeli wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Dystrybutor ma prawo odstąpić od Umowy w razie braku zapłaty Ceny w umówionym terminie.

8. Dystrybutor ma prawo odstąpić od Umowy w razie gdyby jej realizacja okazała się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Klientowi zwracane są uiszczone koszty, o ile nie zdecyduje się na przedstawiony przez Dystrybutora, Produkt zastępczy o zbliżonej wartości. W razie zaproponowania tańszego Produktu, różnica w cenie podlega zwrotowi.

 §12

Rękojmia i procedura reklamacyjna

1. Dystrybutor zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez Wad.

2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją Producenta liczoną od dnia dostawy Produktu do Klienta.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym lub o udzieloną gwarancję. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację można zgłosić przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Dystrybutora na jednej z podstron Sklepu.

5. Klient zobowiązany jest zawrzeć w reklamacji zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą zakupionego lub wykonanego Produktu. W przypadku nie zawarcia w reklamacji danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może zostać wezwany w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do uzupełnienia danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.

6. Dystrybutor ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Dystrybutor nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku wezwania Klienta w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do uzupełnienia danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 §13

Zasady odpowiedzialności

1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. oraz ustawy o prawach konsumenta, wyłącza się odpowiedzialność Producenta i Dystrybutora za wszelkie szkody i krzywdy związane z korzystaniem ze Sklepu, w tym wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczony jest Sklep, błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

2. Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez nich od Klienta nieprawidłowych danych, a także spowodowane udostępnieniem przez Klienta danych do logowania osobom trzecim.

3. Producent i Dystrybutor ponoszą odpowiedzialność względem Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia Umowy i nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych przez niego korzyści. Odpowiedzialność Producenta i Dystrybutora ograniczona jest do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy i obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone z winy umyślnej.

4. Żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Przez silę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu należytego stopnia staranności, w szczególności przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczną, stany nadzwyczajne, zmiany przepisów ograniczające lub uniemożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym Umową itp. Każda ze stron powinna poinformować drugą stronę niezwłocznie o wystąpieniu siły wyższej, chyba że nie byłoby to możliwe – wówczas obowiązek ten aktualizuje się po ustaniu tych okoliczności.

 §14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 §15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu pod adresem: https://www.kolorky.pl/strona/polityka-prywatnosci

 §16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Dystrybutor poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Dystrybutorem a Klientem, niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dystrybutora.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.kolorky.pl/strona/regulamin oraz w wersji pisemnej w siedzibie Dystrybutora.

 

 

Załącznik nr 1 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OICOVO Sp z o. o.

Toszecka 96/12,

44-117 Gliwice

Ja ………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu …………………………………………………………………………………..……………… (proszę wskazać konkretny Produkt zamówiony w Sklepie internetowym).

Data zawarcia umowy to …………………………., a data odbioru przesyłki to ……………………….. (proszę skreślić, jeśli ze względu na rodzaj Produktu, nie następowało dostarczenie przesyłki).

Imię i nazwisko: ………………………………………………..………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………….…..……..

telefon: ……………………………..………adres e-mail: ………….………………………………….

Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty (o ile jest inny niż rachunek, z którego dokonano zapłaty):

…………………………………………………………………………………….

 

Data                                                                           Podpis (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl